Akti Gradonačelnika

Odluka o provođenju postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Plan Prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2015. g.
Plan Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. g.
Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga

Grad i Gradsko vijeće
Odluka o 1. izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Daruvara
Poslovnik Gradskog vijeća
Statut Grada Daruvara – 2013.

Komunalne djelatnosti
Odluka o komunalnoj naknadi – 2011.
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom redu
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju i naknadi za priključenje na komunalne vodne građevine
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Stipendiranje
Pravilnik o stipendiranju
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2013/2014. godini
Odluka o izmjenama i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Daruvara
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2014/15. godini
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2015/2016. godini
Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Daruvara
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2016/2017.

Subvencije
Odluka – naknada za novorođeno dijete
Odluka o odobrenju subvencije prijevoza učenika i studenata

Porezi
Odluka o porezima Grada Daruvara – 2013.
Odluka o porezima Grada Daruvara – 2015.

Upravljanje nekretninama
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju nekretninama Grada Daruvara
Odluka o upravljanju nekretninama Grada Daruvara
Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara – 24.9.2013.

Izvješća
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2013.g.

Donacije
Popis korisnika donacija i sponzorstva za u razdoblju 01.01-31.12.2014. godine
Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju 01.01.-30.06.2014. godine
Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju 01.01.-31.12.2013. godine

Planovi i programi
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. god.
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2013. god.

Razno
Odluka o otpisu potraživanja
Odluka o otpisu potraživanja – pozajmica TVP