POZIV ZA DOSTAVOM PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA SANACIJU DIJELA DVORCA GROFA JANKOVIĆA U DARUVARU

 

Sprječavanje sukoba interesa
Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Grad Daruvar kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

2017. godina
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

2016. godina
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

2015. godina
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga za 2015. godinu

2014. godina
Odluku o izvršenju plana nabave, roba, radova i usluga za 2014. godinu
II. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014.godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu
Odluku o izvršenju plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Registar Ugovora o javnoj nabavi za 2014.godinu
Nabava robe – opskrba električnom energijom za Grad Daruvar za 2014. godinu, zahtjev i odgovor
EOJN – poziv na nadmetanje
DZN i troškovnik
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu

2013. godina:
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013. g.
Nabava građevinsko obrtničkih radova za zamjenu vanjske stolarije dvorca grofa Jankovića u Daruvaru – Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
Dokumentacija za javno nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi radova
Nabava građevinsko obrtničkih radova za zamjenu vanjske stolarije dvorca grofa Jankovića u Daruvaru – Poziv na nadmetanje
I. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013.g.
Nabava uredskog materijala i tonera i boja za pisače za potrebe Grada Daruvara – natječaj
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2013. godinu
Nabava radova na prenamjeni i rekonstrukciji zgrade autobusnog kolodvora – natječaj

2012. godina:
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. g. – ažurirani
Nabava radova na sanaciji podnožja zida od kamena na južnom pročelju dvorca grofa Jankovića u Daruvaru – detalji natječaja
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini
III. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Radijske usluge prema priloženom ponudbenom troškovniku – Natječaj za nabavu radijskih usluga za potrebe Grada Daruvara
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu

2011. godina:
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini
Odluku o II. izmjeni i dopuni plana nabave za 2011. godinu