Grad Daruvar Vijesti

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. G. I PROJEKCIJE ZA 2020. G. I 2021. G.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 66. stavka 1. alineja 3. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara”, 1/13.), Gradonačelnik Grada Daruvara stavlja na uvid vijećnicima Grada Daruvara i građanima Grada Daruvara Prijedlog proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. g. […]