Dana 06. ožujka 2019. g., na prijedlog gradonačelnika po hitnom postupku sazvana je i održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara. Točka Dnevnog reda bila je: Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina između Grada Daruvara i Zadruge SKOČAJ iz Đulovca.

Grad Daruvar i Poljoprivredna zadruga SKOČAJ iz Đulovca izvršit će zamjenu nekretnina na način da će Grad Daruvar postati vlasnik kč.br. 2280/1 upisana u zk.ul. br. 2583 k.o. Daruvar, upisana kao cesta u Zrinskoj ulici i kč.br. 2284/2 upisana u zk.ul. br. 2583 k.o. Daruvar upisana kao cesta u Zrinskoj ulici, a Poljoprivredna zadruga SKOČAJ postat će vlasnik kč.br. 2280/2 upisana u zk.ul. br. 3214 k.o. Daruvar, upisana kao 2 zgrade, dvor u Zrinskoj ulici i kč.br. 2281/9 k.o. Daruvar upisana u zk.ul. br. 3214 k.o. Daruvar, upisana kao pješački ulaz u Zriknskoj ulici.

Zamjena predmetnih nekretnina izvršit će se po principu “nekretnina za nekretninu” bez obveze naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Daruvara i Zadruge SKOČAJ iz Đulovca usvojena je jednoglasno.