Dana, 28. ožujka 2019. g., s početkom u 17,00 sati održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara. Predsjednica Gradskog vijeća Snježana Sabo pozdravila je prisutne, utvrdila da postoji kvorum te dala na usvajanje Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
Točke Dnevnog reda bile su: Aktualni sat, Usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Programa o javnim potrebama u kulturi Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. g., Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o odobrenju subvencije za nabavu loznih cijepova i voćaka, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Daruvara za realizaciju kapitalnih projekata, Prijedlog Odluke o kratkoročnom kunskom kreditu – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Daruvara za razdoblje od 01. 07. do 31.12. 2018. g., Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade i donošenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom na području Grada Daruvara za 2018. g., Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zajednice tehničke kulture Daruvar za 2018. g., Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na kč. br. 377/1 k. o. Daruvar – etažnom dijelu E-2 u korist Centra R. Steiner Daruvar, Prijedlog Odluke o prijenosu prava upravljanja dvorcem grofa Jankovića u Daruvaru na Gradsku tržnicu Daruvar d.o.o. Daruvar, Prijedlog Odluke o pretvaranju materijalnih prava Grada Daruvara prema TVP-u u temeljni kapital TVP-a Aquae Balissae d.o.o. Daruvar, Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor aglomeracije Daruvar, Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor svih radnji privođenja svrsi i funkciji prostora bivšeg Dalit- a, Prijedlog Odluke o parcelaciji kč. br. 2284/1 u k.o. Daruvar i prodaji novoformirane nekretnine, Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju – parkiranju vozila.

Sve su točke usvojene osim Prijedloga Odluke o I. izmjenama i dopuni Odluke o naknadi za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Daruvara.

Skip to content