Danas je održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara, s početkom u 12,00 sati. Točke Dnevnog reda bile su slijedeće:
1./ Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
– prijedlog zaključka o usvajanju Zapisnika s 31. sjednice od 26. 11. 2020. g.
2./ Prijedlog Statuta Grada Daruvara
3./ Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara
4./ Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Daruvara za 2021. g.
– Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Socijalnog programa Grada Daruvara za 2021. g
– Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Programu javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2021. g.
– Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2021. g.
– Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. g.
5./ Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke izvršavanju proračuna Grada Daruvara za 2021. g.
6./ Prijedlog Odluke o o porezima Grada Daruvara
7./ Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine Dječjem vrtiću Vladimir Nazor Daruvar
8./ Izvješće o korištenju proračunske pričuve u siječnju 2021. g. – Zaključak o primanju na znanje
9./ Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage GUP-a Grada Daruvara s pripadajućim I. i II. Izmjenama
10./ Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna PPUG Grada Daruvara
11./ Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara
12./Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
13./ Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Grada Daruvara u 2021. godini
14./ Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara
od 09. srpnja 2020. g. 15./ Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara od 07. prosinca 2020. g.
16. /Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara
17./ Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije a kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Daruvara
18./ Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kč. br. 638/2 k. o. Daruvar
19./ Plan usklade od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Daruvara20./ Prijedlog Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada
Daruvara za 2021. g. – Zaključak o usvajanju
21./ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara
22./ Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na HNK „Daruvar“ na kč. br. 296/1 i dijelu kč.br. 298 u k. o. Daruvar
23./ Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbačenog otpada na području Grada Daruvara za 2020. g. – Zaključak o primanju na znanje
24./ Izvješće DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar o gospodarenju otpadom za 2020. g. za područje Grada Daruvara – Zaključak o primanju na znanje
Sve točke Dnevnog reda su usvojene kako slijedi:
Točka 1. ( Jednoglasno 17 ZA)
Točka 2. (13 ZA, 4 suzdržana)
Točka 3. (14 ZA, 3 suzdržana)
Točka 4. (12 ZA, 3 protiv i 2 suzdržana)
Točka 5. ( 13 ZA, 3 protiv i 1 suzdržan)
Točka 6. (jednoglasno 17 ZA)
Točka 7. (14 ZA, 3 suzdržana)
Točka 9. (16 ZA, 1 suzdržan)
Točka 10. (16 ZA, 1 suzdržan)
Točka 11. ( jednoglasno 17 ZA)
Točka 12. ( jednoglasno 17 ZA)
Točka 13. ( jednoglasno 17 ZA)
Točka 14. (14 ZA , 3 suzdržana)
Točka 15. (14 ZA , 3 suzdržana)
Točka 16. (14 ZA , 3 suzdržana )
Točka 17. (16 ZA, 1 suzdržan)
Točka 18. (11 ZA, 2 protiv, 4 suzdržana)
Točka 19. (jednoglasno 17 ZA)
Točka 20. (jednoglasno 17 ZA)
Točka 21. (jednoglasno 17 ZA)
Točka 22. (jednoglasno 17 ZA)
Skip to content