Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 66. stavka 1. alineja 3. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara”, 1/13.), Gradonačelnik Grada Daruvara stavlja na uvid vijećnicima Grada Daruvara i građanima Grada Daruvara Prijedlog proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. g. a radi uvida javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava Grada Daruvara.
Sve prijedloge, primjedbe i pitanja vezana uz Prijedlog proračuna Grada Daruvara za 2019. – 2021. g. mogu se dostaviti do 22. studenog 2018. godine na slijedeći način:
– poštom – na adresu Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
– putem faxa na broj 043-331-285
– putem elektroničke pošte: daruvar@daruvar.hr ili proracun@daruvar.hr
– putem telefona na broj 043-331-241, 043-331-297
– osobnim kontaktom u uredu Gradonačelnika i pročelnice upravnog odjela za financije i proračun.

Dostava Prijedloga proračuna za 2019. g. i projekcija za 2020. i 2021. g.

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. G. I PROJEKCIJE ZA 2020. G. I 2021. G.

Skip to content