Akti Gradonačelnika
Prilog 1. Obrazac za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja (O-GIPR v.1.0)
Izvješće o provedbi plana razvoja Provedbenog programa Grada Daruvara 2021. – 2025. godine za 2022. godinu
Plan razvoja turizma grada Daruvara i okolnih općina do 2025. g.
Polugodišnje izvješće o provedbi programa za 2022. godinu
Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP TDU_30_6_2022
Odluka o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Grada Daruvara
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Daruvara za 2022. godinu
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
ETIČKI KODEKS za Radnice za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju i krajnje korisnike usluga u projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.13.0187
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2019. g.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu Grad Daruvar
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DARUVARA ZA 2018. godinu
Odluka o provođenju postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Plan Prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2015. g.
Plan Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. g.
Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga

Grad i Gradsko vijeće
Odluke o subvencijama Grada Daruvara
Odluka o 1. izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Daruvara
Poslovnik Gradskog vijeća
Statut Grada Daruvara – 2018.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Daruvara
Statut Grada Daruvara 2021. godina
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Provedbeni program Grada Daruvara
Izvješće o provedbi plana razvoja Provedbenog programa Grada Daruvara 2023. godinu
Izvješće provedbenog programa Grada Darzvara za 2023. godinu
Provedbeni program Grada Daruvara 2021.-2025. g.
Prilog 1 – Obrazac za izradu provedbenog programa jedinica lokalne samouprave
Provedbeni program Grada Daruvara 2021.-2025. g. – I. izmjene i dopune
Provedbeni program Grada Daruvara 2021.-2025. g. – I. izmjene i dopune – PRILOG 1

Komunalne djelatnosti
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Daruvara
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju i naknadi za priključenje na komunalne vodne građevine
Odluka o ustroju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Daruvara
Evidencija komunalne infrastrukture na području Grada Daruvara
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
PROTOKOL ZA POSTUPANJE prilikom uklanjanja divljači s površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta na području Grada Daruvara

Stipendiranje
Pravilnik o stipendiranju
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2013/2014. godini
Odluka o izmjenama i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Daruvara
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2014/15. godini
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2015/2016. godini
Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Daruvara
Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2016/2017.
Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Grada Daruvara 2017./2018.

Subvencije
Odluka – naknada za novorođeno dijete
Odluka o odobrenju subvencije prijevoza učenika i studenata

Porezi
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Daruvara
Odluka o porezima Grada Daruvara – 2023. g.
Odluka o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Daruvara
Odluka o porezima Grada Daruvara – 2015.
Odluka o porezima Grada Daruvara – 2013.

Imovina Grada Daruvara
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Daruvara za 2024.g.
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Daruvara za 2023.g.
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Daruvara za 2022.g.
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Daruvara za 2021.g.
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Daruvara za 2020.g.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju nekretninama Grada Daruvara
Odluka o upravljanju nekretninama Grada Daruvara
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Daruvara za razdoblje od 2016. – 2021.
Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara – 24.9.2013.
Registar imovine Grada Daruvara

Izvješća
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2013.g.

Donacije
Popis korisnika donacija i sponzorstva za u razdoblju 01.01-31.12.2014. godine
Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju 01.01.-30.06.2014. godine
Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju 01.01.-31.12.2013. godine

Planovi i programi
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2021. god.
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2020. god.
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2019. god.
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2018. god. – I. izmjene i dopune
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2018. god.
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2017. god. – I. izmjene i dopune
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2017. god.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. god.
Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2013. god.

Razno
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Daruvara
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja za “GRADSKO GROBLJE” u Daruvaru
Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja za “GRADSKO GROBLJE” u Daruvaru
Odluka o otpisu potraživanja
Odluka o otpisu potraživanja – pozajmica TVP
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge tržnice na malo
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova

Skip to content