Search

Dokumenti i odluke

Dokumenti i odluke

Akti Gradonačelnika


Prilog 1. Obrazac za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja (O-GIPR v.1.0)


Izvješće o provedbi plana razvoja Provedbenog programa Grada Daruvara 2021. – 2025. godine za 2022. godinu


Plan razvoja turizma grada Daruvara i okolnih općina do 2025. g.


Polugodišnje izvješće o provedbi programa za 2022. godinu


Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP TDU_30_6_2022


Odluka o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Grada Daruvara


Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara


Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara


Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Daruvara za 2022. godinu


Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara


ETIČKI KODEKS za Radnice za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju i krajnje korisnike usluga u projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.13.0187


ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU


Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2019. g.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu Grad DaruvarOdluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine


Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine


PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DARUVARA ZA 2018. godinuOdluka o provođenju postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara


Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini


Plan Prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2015. g.


Plan Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. g.


Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga


Gospodarstvo

Skip to content