Nacrt Proračuna za 2024.godinu i projekcije za 2025.i 2026.godinu
NACRT PRORAČUNA ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025.I 2026.GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog proračuna Grada Daruvara za 2024. godinu i projekcija za 2025. godinu i 2026. godinu.
– SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU I 2026. GODINU.

Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za 2024. – 2026.
– UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA DARUVARA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA I USTANOVA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. G.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01.01.-30.06.2023.
– POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA 1. 1. – 30. 6. 2023. G.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2023. godinu
– II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
– ODLUKA O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2023. G.
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2023. G.
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2023.
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2023. G.
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2023. g.
– SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2023. G.

 I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2023. godinu
– I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
– ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2023. G.
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2023. G.
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2023.
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2023. G.
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2022. godinu
DOPIS GRADSKOM VIJEĆU – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2022. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2022. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2022. G.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2022. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2022. godinu
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA DARUVARA ZA 2022. GODINU
-BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA DARUVARA ZA 2022. GODINU
-POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Proračun Grada Daruvara za 2023. i Projekcije za 2024. i 2025. godinu
PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2023. G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2023. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DARUVARA ZA 2023. G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DARUVARA ZA 2023. G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.
ODLUKA O FINANCIRANJU SOCIJALNOG PROGRAMA IZ PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2023. G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. G.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2023. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2023. G.

Nacrt Proračuna Grada Daruvara za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. g.
NACRT PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2023.G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2023. g. i Projekcije za 2024. i 2025. g.
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2023. G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2023. G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2022. godinu
– II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2022. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za 2023. – 2025.
Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2023. – 2025. g.
– PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2022. godinu
– I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
– ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2022. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2022. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2021. godinu
VODIČ ZA GRAĐANE – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. G.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2021. godinu
DOPIS GRADSKOM VIJEĆU – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2021. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2021. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2021. G.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2021. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU
OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU

Proračun Grada Daruvara za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2022. G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. G.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2022. G.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2022. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DARUVARA ZA 2022. G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DARUVARA ZA 2022. G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. G.
ODLUKA O FINANCIRANJU SOCIJALNOG PROGRAMA IZ PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2022. G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. G.
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. G.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2022. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. G.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2021. godinu
– III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
– III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. G
III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. G.
– III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021.
– III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2021. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA DARUVARA ZA 2021. G
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.G.

Nacrt Proračuna Grada Daruvara za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. g.
NACRT PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2022.G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. G.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2022. g. i Projekcije za 2023. i 2024. g.
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2022. G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. G.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01.01.-30.06.2021.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021.

Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za 2022. – 2024.
Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2022. – 2024. g.
– PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik)


II. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2021. godinu
– II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
– II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. G
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2021. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA DARUVARA ZA 2021. G
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.G.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2020. godinu
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2020. GODINU
OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020. G.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2020. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2021. godinu
– I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
– ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2021. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. G
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2021. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ŠUMSKOG DOPRINOSA

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2020. godinu
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA DARUVARA ZA 2020. GODINU
-BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA DARUVARA ZA 2020. GODINU
-POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Financijsko izvješće Grada Daruvara za 2020. godinu
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA DARUVARA ZA 2020. GODINU
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020. GODINU
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH KORISNIKA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Proračun Grada Daruvara za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2021. G.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2021. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DARUVARA ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DARUVARA ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G.
ODLUKA O FINANCIRANJU SOCIJALNOG PROGRAMA IZ PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G.
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. G.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2021. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. G.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2020. godinu
– II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
– II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. G
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2020. G.

Nacrt proračuna Grada Daruvara za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g.
NACRT PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2021. g. i Projekcije za 2022. i 2023. g.
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G.

Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2021. – 2023. g.
– UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA DARUVARA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA I USTANOVA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. G.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01.01. – 30.06.2020.
– Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2020. godinu
– I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
– I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. G
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2020. GODINU

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračun Grada Daruvara za 2019. godinu
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2019. godinu
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2019. godinu
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2019. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće Grada Daruvara za 2019. godinu
Financijski izvještaj Grada Daruvara za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće 2019. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika

Proračun Grada Daruvara za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2020. G.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2020. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DARUVARA ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G.
ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DARUVARA ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G.
ODLUKA O FINANCIRANJU SOCIJALNOG PROGRAMA IZ PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G.
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. G.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2020. G.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. G.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu
– III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. GODINU
– 
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. G
– III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. G.
– III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2019. G.
– III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019.

Nacrt proračuna Grada Daruvara za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g.

NACRT PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2020. g. i Projekcije za 2020. i 2021. g.
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. G.

Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2020. – 2022. g.
– UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA DARUVARA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA I USTANOVA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022. G.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu
– II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. GODINU
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2019. G.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE ZA 2019.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA ZA 2019.
– II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01.01. – 30.06.2019.
– POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu
– I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu
– 
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. g.
– 
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Daruvara za 2019.g.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA-SOCIJALNI PROGRAM ZA 2019. G.
– I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019.
– I. izmjene i dopune programa gradnje za 2019.
– I. izmjene i dopune programa održavanja za 2019.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2018. godinu
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2018. godinu
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2018. godinu

Financijsko izvješće Grada Daruvara za 2018. godinu
Financijski izvještaj Grada Daruvara za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće 2018. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika

Proračun Grada Daruvara za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
Proračun Grada Daruvara za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2019. g.
Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
Odluka o Programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
Odluka o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. g.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. g.
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. g.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. g.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2018. godinu
– II. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2018. godinu
– II. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2018.
– II. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2018.
– II. izmjene i dopune programa javnih potreba – socijalni program za 2018.
– II. izmjene i dopune programa gradnje za 2018.
– II. izmjene i dopune programa održavanja za 2018.

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. G. I PROJEKCIJE ZA 2020. G. I 2021. G.
– Dostava Prijedloga proračuna za 2019. g. i projekcija za 2020. i 2021. g.
– PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. G. I PROJEKCIJE ZA 2020. G. I 2021. G.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01.01. – 30.06.2018.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2018.

Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za 2019. – 2021.
Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2019. – 2021. g.
– PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2018. godinu
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2018. godinu
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2018.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2018.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba-socijalni program za 2018.
– I. izmjene i dopune programa gradnje za 2018.
– I. izmjene i dopune programa održavanja za 2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba – socijalni program za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Izvješće o utrošku naknade za održavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2017. godinu
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Daruvara za 2017. godinu

Financijsko izvješće Grada Daruvara za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće 2017. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Daruvara za 2018. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Daruvara za 2018. godinu

Proračun Grada Daruvara za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
Proračun Grada Daruvara za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2018. g.
Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.
Odluka o Programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.
Odluka o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.

Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Daruvara za 2017. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Daruvara za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu
– Obrazloženje I. izmejana 2017.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2017.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2017.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba-socijalni program za 2017.
– I. izmjene i dopune programa gradnje za 2017.
– I. izmjene i dopune programa održavanja za 2017.

Nacrt proračuna Grada Daruvara za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Nacrt proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Dostava nacrta proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2017.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2017.

Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2018. – 2020. g.
UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA DARUVARA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. G.
Prijedlog financijskog plana (proračunski korisnik) za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Proračun Grada Daruvara za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
Proračun Grada Daruvara za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2017. g.
Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g.
Odluka o Programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g.
Odluka o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. g.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba – socijalni program za 2016. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalna infrastrukture za 2016. godinu
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izvješće o utrošku naknade za održavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA GRADSKIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA DARUVARA OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE
Odluka o privremenom financiranju Grada Daruvara od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA GRADSKIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA DARUVARA OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE
Odluka o privremenom financiranju Grada Daruvara od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

Financijsko izvješće Grada Daruvara za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće 2016.

Nacrt proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu
Nacrt proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu
Dostava nacrta proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2016. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2016. godine

Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za 2017. – 2019.

Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za 2017. – 2019.
– Prilog 2. Model prijedloga financijskog plana proracunskog korisnika proracuna

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu
– Obrazloženje I. izmejana 2016.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2016.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2016.
– I. izmjene i dopune programa javnih potreba-socijalni program za 2016.
– Program gradnje rebalans srpanj

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2015. g. u zakonskom roku, predložen Gradskom Vijeću na donošenje, ali ga Gradsko Vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 30. 05. 2016. g. nije usvojilo.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2015.
Izvršenje programa javnih potreba u kulturi za 2015.
Izvršenje programa javnih potreba-socijalni program za 2015.
Izvršenje programa javnih potreba u sportu za 2015..docx

Sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2015. godine primile sredstva iz Proračuna Grada Daruvara, obvezne su dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na obrascu: PROR-POT do 29. veljače 2016. godine.

Financijsko izvješće Grada Daruvara za 2015.
Bilješke za financijske izvještaje za 2015. godinu

Proračun Grada Daruvara za 2016. i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
Proračun Grada Daruvara za 2016. i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
Obrazloženje proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u sportu
Program javnih potreba – socijalni program
Program utroška legalizacije za 2016. godinu
Šumski doprinos – program utroška za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
II. Izmjene i dopune Odluke o financiranju Socijalnog programa
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 1.1. 2015. – 30. 6. 2015.,predložen Gradskom vijeću na donošenje, ali ga Gradsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 21. rujna 2015. godine nije usvojilo
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 1.1. 2015. – 30. 6. 2015.
Obrazloženje

Upute za izradu proračuna Grada Daruvara za razdoblje 2016.-2018. godine
Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2016 -2018. g.
Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. g.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu
I. Izmjene i dopune Odluke o financiranju Socijalnog programa
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Odluka o izvršenju Socijalnog programa za 2014. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu

Financijski izvještaji Grada Daruvara za 2014. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2014. godinu

Proračun Grada Daruvara za 2015. i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
Proračun Grada Daruvara za 2015. i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu
Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2015. g.i Projekcije za 2016. i 2017. g.
Odluka o Programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2015. godinui Projekcije za 2016. i 2017. g.
Odluka o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2015. g.i projekcije za 2016. i 2017. g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
Odluka o programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. g. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu
II. Izmjene i dopune Odluke o financiranju Socijalnog programa
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture

Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2015.–2017. g.
Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnikaza razdoblje 2015.–2017. g.
Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2014. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2014. godine

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Opći dio – prihodi i primici
Opći dio – rashodi i izdaci
Posebni dio – rashodi i izdaci
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
-I. Izmjene i dopune Odluke o financiranju Socijalnog programa
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture
Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Daruvara za 2013. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2013. godine
Opći dio – prihodi i primici
Opći dio – rashodi i izdaci
Posebni dio – rashodi i izdaci
Posebni dio – rashodi i izdaci – organizacijska klasifikacija
Posebni dio – razvojni programi
Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Daruvara za 2013. godinu
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
Odluka o izvršenju socijalnog programa

Proračun Grada Daruvara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Proračun Grada Daruvara za 2014. g. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Opći dio – prihodi i primici
Opći dio – rashodi i izdaci
Posebni dio – rashodi i izdaci
Razvojni programi 2014. – 2016.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Obrazloženje Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u sportu
Program javnih potreba – socijalni program
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program održavanja komunalne infrastrukture
Program utroška sredstava šumskog doprinosa

II. izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2013. g.
Odluka o II. izmjeni i dopuni proračuna Grada Daruvara za 2013. g.
Opći dio – prihodi i primici
Opći dio – rashodi i izdaci
Posebni dio – rashodi i izdaci
Razvojni programi – posebni dio
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu
Izmjena i dopuna Odluke o financiranju Socijalnog programa
Odluka o izmjenama i dopunama plana gradnje komunalnih vodnih građevina
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture

Nacrt prijedloga proračuna Grada Daruvara za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.
Dopis za prijedlog proračuna
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Daruvara za 2014. g. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Prihodi i primici – opći dio
Rashodi i izdaci – opći dio
Rashodi i izdaci – posebni dio
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u sportu
Program javnih potreba – socijalni program
Program održavanja komunalne infrastrukture
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program utroška sredstava šumskog doprinosa

Upute za izradu Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu
Dopis uz upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova za razdoblje 2014.–2016. g.
Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2014.–2016. g.
Prilog 1. – Model prijedloga financijskog plana proracunskog korisnika
Prilog 2. – Obrazac – financijski plan projekta (Obrazac FPP)
Poziv za udruge
Upute za udruge
Obrazac prijave programa udruga
Obrazac prijave projekta udruga

I. izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2013.g.
Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Daruvara za 2013. g.
Opći dio – prihodi i primici
Opći dio – rashodi i izdaci
Posebni dio – rashodi i izdaci
Razvojni programi – posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Daruvara za razdoblje 01.01-30.06.2013.
Opći dio
Opći dio – prihodi i primici
Opći dio – rashodi i izdaci
Posebni dio – rashodi i izdaci
Razvojni programi – posebni dio

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.g.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.g. – Opći dio
Ostvarenje Proračuna – Opći dio – Prihodi i primici
Ostvarenje Proračuna – Opći dio – Rashodi i izdaci
Ostvarenje Proračuna – Posebni dio – Rashodi i izdaci
Razvojni programi – posebni dio
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Proračun Grada Daruvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Proračuna Grada Daruvara za 2013.g. i projekcije za 2014. i 2015.godinu – Opći dio
Proračun Grada Daruvara za 2013.g. i projekcije za 2014. i 2015. – Opći dio – Prihodi i primici
Proračun Grada Daruvara za 2013.g. i projekcije za 2014. i 2015. – Opći dio – Rashodi i izdaci
Proračun Grada Daruvara za 2013.g. i projekcije za 2014. i 2015. – Posebni dio – Rashodi i izdaci
Proračun Grada Daruvara za 2013.g. i projekcije za 2014. i 2015. – Razvojni programi – Posebni dio
Obrazloženje Proračuna Grada Daruvara za 2013. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2013. godinu

Skip to content