Search

Gradski savjet mladih

U Gradski savjet mladih Grada Daruvara za razdoblje 2024. – 2025. g. izabrani su:


1. IVA PRALAS, predsjednica


2. PAMELA ĐUKIĆ, zamjenica predsjednice


3. NATAŠA ĐOPAR, članica


4. MARTINA ŠOIĆ, članica


5. REA ZAKORA, članica


Gradski savjet mladih Grada Daruvara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Daruvara, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.

Mandat članova Savjeta traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Daruvara sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna samouprava).

2020. – 2023. god.


Poslovnik o radu Savjeta mladih


Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara 2024./2025. g.

2020. – 2023. god.


Poslovnik o radu Savjeta mladih


Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara 2021./2024. g.


IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


Javni poziv za isticanje kandidatura kandidata/zamjenika kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


Odluka o pokretanju postupka imenovanja članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


Obrazac 1


Obrazac 2


Obrazac 3


 

2018. – 2020. god.


Dijalog EU-a s mladima poziv na uključivanje


Upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima


Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2018. g.


Odluka o izboru Loga Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


Financijski plan Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2019. godinu


Program rada Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2019. godinu


J A V N I P O Z I V za isticanje kandidatura kandidata/zamjenika kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


SMGD-1 – obrazac prijave 2017.


SMGD-2 – obrazac prijave 2017.


SMGD-3 – obrazac očitovanja 2017.


 

2015. – 2017. god.


Financijski plan Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2016. godinu


Program rada Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2016. godinu


Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2014. godinu


Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2015. godinu


Financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2015. godinu


Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog Savjeta mladih Grada Daruvara


Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


Lista valjanih kandidatura za članice/članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara


Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Daruvara


SMGD 3 – Obrazac očitovanja


SMGD 2 – Obrazac prijave


SMGD 1 – Obrazac prijave


Skip to content