Grad Daruvar je u rujnu ove godine prijavio projekt Izgradnja reciklažnog  dvorišta u Daruvaru na Poziv za dostavu projektnih prijedloga  „Građenje reciklažnih dvorišta“  kojeg je objavilo Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta  u Daruvaru iznosi 3.313.351,45 kn, a iz Kohezijskog fonda Gradu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 2.816.348,73 kune, odnosno 85 % ukupne vrijednosti, dok će preostalih 15 % Grad pokriti iz vlastitih sredstava.

Svrha projekta  je povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada te smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište komunalnog otpada Cerik.

Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta.

Grad Daruvar će u suradnji s komunalnim poduzećem provoditi informativno-obrazovne aktivnosti s ciljem poticanja stanovništva na odvojeno odlaganje otpada ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja, prvenstveno za zdravlje ljudi i okoliš. Stanovništvo će biti informirano  putem medija i letaka, edukativnih aktivnosti koje će se provoditi po mjesnim odborima te web i facebook stranica Grada i komunalnog poduzeća o lokaciji reciklažnog dvorišta, načinu postupanja s otpadom te o tome koje vrste otpada mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.