Search

OBAVIJEST o javnom otvaranju pristiglih ponuda

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara, KLASA: 945-05/20-02/01, UR:BROJ: 2111/01-01-20-1 od 19. svibnja 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Daruvara, objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara, na području katastarskih općina Daruvar, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Vrbovac i Markovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Daruvar predviđeno za zakup i/ili povrat.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Daruvar predviđene za zakup daju se u zakup javnim natječajem na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Daruvar predviđene za povrat daju se u zakup javnim natječajem na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Grada Daruvara, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Daruvara.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Datum objave: 09. srpnja 2020.

Javni natječaj je otvoren do 07. kolovoza 2020.

Tekst Javnog natječaja

PRILOG 1 – popis čestica

Prilog 2 – Potrebna dokumentacija

Tablica 1. Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU GRADA DARUVARA

OBRAZAC PONUDE

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

Zapisnik sa 1. sjednice Povjerenstva o otvaranju ponuda

Zapisnik sa 2. sjednice Povjerenstva o odabiru najpovoljnije ponude

 

 

Skip to content