Danas je s početkom u 12,00 sati održana 31. sjednica Gradskog vijeća, elektronskim putem.
Točke Dnevnog reda bile su:
1./ Usvajanje zapisnika s 30.. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara – prijedlog zaključka o usvajanju Zapisnika s 30. sjednice od 05. 10. 2020. g.
2./ Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2020. g.
– Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o javnim potrebama u kulturiGrada Daruvara za 2020. g.
– Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2020. g.
– Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2020. g.
– Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2020. g.
– Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2020. g.
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. g.
Prijedlog Odluke o suglasnosti Dječjem Vrtiću V. Nazor Daruvar na postupak jednostavne nabave radova
3./ Prijedlog Proračuna Grada Daruvara za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g.
– Prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi Grada Daruvara za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g.
– Prijedlog Odluke o programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g.
– Prijedlog Odluke o financiranju socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g
.- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2021. g.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2021. g.
Prijedlog Odluke o programu utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. g.
Prijedlog Odluke o programu utroška sredstava za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine za 2021. g.
4./ Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2021. g.
5./ Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Daruvara
6./ Prijedlog Odluka o subvencijama:
– za nabavu loznih cijepova i voćaka
– za osjemenjivanje krava
– za ostvarenje turističkih projekata
– za ostvarenje poljoprivrednih projekata
– za utvrđivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – EKO CERTIFIKATI
– za analizu tla u poljoprivrednoj proizvodnji
– za poticanje udruživanja poljoprivrednika
– za edukaciju poljoprivrednika
– za pčelinje zajednice
– TVP-u Aquae Balissae d.o.o. Daruvar
7./ Prijedlog Odluke o reprogramu postojećeg kredita za izgradnju Termalnog vodenog parka „Aquae Balissae“ d. o. o. Daruvar
8./ Prijedlog Odluke za otpis potraživanja za Dalit
9./ Prijedlog Odluke o IV: izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te regulaciji prometa u mirovanju – parkiranja vozila
10./ Prijedlog Odluke o dodjeli parkirališnih mjesta na korištenje
11./ Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara
12./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Češkom dječjem vrtiću Ferde Mravenca Daruvar za otvaranje 7.- odgojno- obrazovne skupine i zapošljavanje radnika
13./ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa dječjih vrtića Grada Daruvara
14./ Prijedlog Odluka za Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Daruvara
Prijedlog Odluke o uključenju Grada Daruvara u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara
15./ Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na kč. br. 2274/5 k. o. Daruvar
16./ Prijedlog Odluke o produženju važenja Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač 2012.-2020. na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine
17./ Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara
za 2021. godinu
18./ Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
19./ Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
20./ Prijedlog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Sve točke Dnevnog reda su usvojene.