Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koje ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obvezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset lista), uz metapodatke i informaciju o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali.

NAPOMENA: Obveza korisnika je da pri uporabi informacija iz izbornika otvoreni podaci postupa u skladu s odredbama Otvorene dozvole.

https://daruvar.hr/public_html/wp-content/uploads/2022/dokumenti/dokumenti/ASSET%20LISTA.xls

 

Popis skupova podataka s metapodacima (asset lista) Grada Daruvara .xls

Popis skupova podataka s metapodacima (asset lista) Grada Daruvara .pdf

Skip to content