Danas je na prijedlog gradonačelnika, po hitnom postupku sazvana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara s početkom u 13,00 sati. Održana je putem e-maila i telefona.
Točke Dnevnog reda bile su : Usvajanje zapisnika s 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara, Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020.g., Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020.g., Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta/adrese Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar za otvaranje nove odgojno obrazovne skupine jasličke dobi, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na projekt koji se aplicira na mjeru 3.1.1 LAG-a „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju“, Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Grada Daruvara.
Predložene točke Dnevnog reda potrebno je bilo donijeti po hitnom postupku radi točke Ad.2 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020.g. – u pravilu gradonačelnik daje predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije do 15. rujna tekuće godine radi donošenja od strane Gradskog vijeća. Ad.3 , Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020.g., donosi se u pravilu u što kraćem roku od završetka izvještajnog razdoblja. Ad. 4, Odluku o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta/adrese Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar potrebno je donijeti radi donošenja daljnjih akata od strane Vrtića, Ad. 5, Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar u posljedičnoj je vezi s prethodnom točkom o promjeni sjedišta radi prodaje zgrade. Ad. 6, vezana je uz postojeće potrebe smještaja djece jasličke dobi u vrtić, Ad.7, projekt se financira iz sredstava EU i vezan je za zadane rokove od strane financijera te točka 8. – odluku je potrebno što prije dostaviti na Dnevni red Županijske skupštine BBŽ-a.
Sve točke Dnevnog reda su usvojene, a točka jedan je imala 17 glasova za i 1 suzdržan, točka dva je imala 14 glasova za, 1 suzdržan i 3 su bila protiv. Ostale točke usvojene su jednoglasno.
Skip to content