Search

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 23. kolovoza 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše, KLASA: 920-03/22-01/1, URBROJ:2103-09-22-24.

Pozivaju se građani koji imaju imovinu na području Grada Daruvara, a na istoj je nastala šteta od prirodne nepogode – suše, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Daruvara ili na ulazu u Gradsku upravu radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

  1. popunjeni obrazac PN,
  2. IBAN broj žiro ili tekućeg računa,
  3. dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu. (ako je primjenjivo)

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Sukladno čl. 25 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana  donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 31.kolovoza 2022. godine putem:

  1. e-maila ivana.juric@daruvar.hr,
  2. pošte na adresu: Grad Daruvar Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar, s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“
  3. osobno predati u Grad Daruvar, soba br.11.

PRIVOLA/SUGLASNOST ZA OBRADU I OBJAVU OSOBNIH PODATAKA

OBRAZAC PN

 

Skip to content