Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

2023.
2023.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Prijedloga proračuna Grada Daruvara za 2024. godinu i projekcija za 2025. godinu i 2026. godinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2023. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Daruvara za 2023. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Strategije plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Daruvara za razdoblje od 2023. – 2027. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Daruvara za 2023. godinu

2022.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Daruvara za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Daruvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2023. g. i Projekcije za 2024. i 2025. g.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)

JAVNI POZIV - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Daruvara
JAVNI POZIV - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
2021.
JAVNI POZIV - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Daruvara za 2022. g. i Projekcije za 2023. i 2024. g.

JAVNI POZIV - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Odluke u komunalnom doprinosu

JAVNI POZIV - za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Grada Daruvara

JAVNI POZIV - za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

JAVNI POZIV - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o III. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara

2020.
Izvješće o provedenom savjetovanju- IV izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranju vozila

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dodjeli parkirališnih mjesta na korištenje

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2021. g. i Projekcije za 2022. i 2023. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranja vozila

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana Grada Daruvara s pripadajućim izmjenama i dopunama

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Poduzetničke zone-Dalit"

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komounalnoj naknadi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. izmjene i dopune Statuta Grada Daruvara

2019.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Poduzetničke zone - DALIT"

JAVNI POZIV za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnohg otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca o načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima, cijeni, zakupu, i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u Poduzetničkoj zoni-DALIT

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluka o Civilnoj zaštiti Grada Daruvara


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

2018.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Izvješća provedenih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU u postupku donošenja Odluke o porezima Grada Daruvara

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Daruvara

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU u postupku donošenja Prijedloga proračuna Grada Daruvara za 2024. godinu i projekcija za 2025. godinu i 2026. godinu.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2023. g.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU u postupku donošenja Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Daruvara

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA DARUVARA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI I KLIMATSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA DARUVARA (SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLAN – SECAP)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA STRATEGIJE PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DARUVARA ZA RAZDOBLJE OD 2023. – 2027. G.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA DARUVARA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - PRORAČUN GRADA DARUVARA ZA 2023. G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. G.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - NACRT ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - STATUT GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - III. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - NACRT ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - NACRT ODLUKE O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O DODJELI PARKIRALIŠNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE - IV. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA TE REGULACIJI PROMETA U MIROVANJU-PARKIRANJU VOZILA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRORAČUNU GRADA DARUVARA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023. G.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI IZBORA U MJESNIM ODBORIMA GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

IZVJEŠĆE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA

IZVJEŠĆE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

IZVJEŠĆE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Skip to content