Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2020. g. i Projekcije za 2020. i 2021. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Poduzetničke zone - DALIT"

JAVNI POZIV za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnohg otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca o načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima, cijeni, zakupu, i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u Poduzetničkoj zoni-DALIT

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Daruvara