Zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi sudjelovala je na konferenciji „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“, koja se održala u Vinkovcima. Budući da je akcija Gradovi i općine – prijatelji djece najbolja platforma za ostvarivanje prava djece na lokalnoj razini, glavna tema konferencije bila je posvećena upravo jedinicama lokalne samouprave koje su tek postale ili imaju namjeru pridružiti se ovoj akciji i steći hvalevrijedan status.

Iako Daruvar još uvijek formalno nema status Grada – prijatelja djece, tijekom proteklih godina ispunjeni su brojni preduvjeti što je ujedno bio i poticaj da se krene i u realizaciju projekta. Na konferenciji su predstavljeni prvi koraci što ih JLS treba poduzeti, a predstavljeni su i već dugogodišnji članovi akcije te njihova iskustva. Grad Daruvar će prije svega stupiti u kontakt s gradovima u okruženju koji su već stekli status, kako što su Lipik, Bjelovar i Grubišno Polje.

Akcija Gradovi i općine – prijatelji djece u Hrvatskoj se provodi već osamnaestu godinu. Nositelji akcije su Savez društava Naš djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, a svesrdno je već godinama podupire i UNICEF Hrvatska. Da bi JLS stekla navedeni status potrebno je provoditi programske i planske aktivnosti te primjenjivati Konvenciju UN-a o pravima djeteta. Da bi JLS dobila počasni naziv, potrebno je ostvariti zahtjeve u ukupno deset programskih područja: izraditi godišnje programe i planove za ostvarivanje Akcije, osigurati namjenska sredstva za razvoj, zaštitu i odgoj djece, pružiti podršku i potporu udrugama koje imaju programe za djecu i uključivanje djece i uključiti djecu u pripremu odluka koje se na njih odnose, osigurati preduvjete da djeca žive u sigurnom i zdravom gradu, osigurati zdravlje djece, pružiti djeci odgoj i obrazovanje, osigurati socijalnu skrb za djecu, pružiti djeci kulturne i sportske sadržaje, osmisliti za djecu slobodno vrijeme i rekreaciju te pružit pomoć i podršku roditeljima u skrbi i odgoju djece. Daruvar upravo kreće, odnosno nastavlja tim putem!