Search

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DARUVARU

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DARUVARU

Korisnik projekta: Grad Daruvar

Ukupna vrijednost projekta je 3.313.351,46 kn.

Sufinanciranje iz sredstva Kohezijskog fonda iznosi 2.816.348,73 kn.


Razdoblje provedbe projekta:
17.11.2017.- 14.05.2019. godine

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ broj 94/13 ) jedinicama lokalne samouprave uvedena je obveza da osiguraju funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području.

Projekt „ Izgradnja reciklažnog dvorišta u Daruvaru“ je prijavljen za financiranje iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

 

Svrha projekta je povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik.

Većina komunalnog otpada s područja grada Daruvara ( 2.120 t) završava na odlagalištu komunalnog otpada Cerik, a samo manja količina otpada ( 105,60 t) je sakupljena odvojeno te predana ovlaštenim sakupljačima.

Cilj projekta je izgraditi reciklažno dvorište te informativno – obrazovnim aktivnostima potaknuti građane na odvojeno odlaganje otpada i ukazati na potrebu smanjivanja količine otpada.

Ciljana skupina su svi građani grada Daruvara.

Aktivnosti projekta:

  • Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta,
  • Provedba 6 vrsta informativno obrazovnih aktivnosti
  • Promidžba i vidljivost projekta

 

Informativno obrazovne aktivnosti obuhvaćaju slijedeće:

● izrada informativnog letka i podjela svim kućanstvima na području grada Daruvara

● tri radio emisije

● 96 reklamnih spotova

● 5 tiskanih oglasa

● 6 radionica po mjesnim odborima

● objave na web i facebook stranicama Grada i komunalnog poduzeća

Kontakt podaci korisnika:

Grad Daruvar

43 500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14

Tel: 043/331-241

E-mail: daruvar@daruvar.hr,
grad-gospodarstvo@daruvar.hr, ivana.juric@daruvar.hr

www.daruvar.hr

Za više informacija o EU fondovima:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content