Search

Prostorni plan

KNJIGA 1.


0. OPĆI DIO


 

I. TEKSTUALNI DIO:


TEKSTUALNI DIO


 

II. GRAFIČKI DIO:


KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. Korištenje i namjena površina


2.1 Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije


2.2 Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav


2.3 Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav i otpad


3.1 Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora


3.2 Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja


4.1 Građevinsko područje – naselje Daruvar


4.2 Građevinsko područje – naselje Daruvarski Vinogradi


4.3 Građevinsko područje – naselje Doljani


4.4 Građevinsko područje – naselje Donji Daruvar


4.5 Građevinsko područje – naselje Gornji Daruvar


4.6 Građevinsko područje – naselje Lipovac Majur


4.7 Građevinsko područje – naselje Ljudevit Selo


4.8 Građevinsko područje – naselje Markovac


4.9 Građevinsko područje – naselje Vrbovac


 

KNJIGA 2.


III. PRILOZI


Skip to content