Javna nabava

2020.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave radova roba i usluga za 2020. godinu

2019.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu


2018.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018.

2017.
Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga za 2017. g. prema Odluci o preraspodjeli sredstava
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

2016.
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

2015.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga za 2015. godinu

2014.
II. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014.godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu

2013.
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013. g.
I. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013.g.
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2013. godinu

2012.
III. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Naziv: Grad Daruvar
Sjedište: Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
OIB: 35688993528
Telefon: 043/331-241, 043/331-622
Telefaks: 043/331-285
e-mail: daruvar@daruvar.hr
URL: www.daruvar.hr

Služba zadužena za kontakt
Naziv: Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti
Adresa: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefon: 043/633-321
Telefaks: 043/331-285
e-mail: olga.simon@daruvar.hr

Sprječavanje sukoba interesa
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Damir Lneniček
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vanda Cegledi
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Marcel Medak
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vladimir Bilek