Javna nabava

Naziv: Grad Daruvar
Sjedište: Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
OIB: 35688993528
Telefon: 043/331-241, 043/331-622
Telefaks: 043/331-285
e-mail: daruvar@daruvar.hr
URL: www.daruvar.hr

Služba zadužena za kontakt
Naziv: Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti
Adresa: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefon: 043/633-321
Telefaks: 043/331-285
e-mail: olga.simon@daruvar.hr

Sprječavanje sukoba interesa
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Damir Lneniček
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vanda Cegledi
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Marcel Medak
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vladimir Bilek