Search

Nacionalne manjine

Nacionalne manjine

U okviru Tajništva Grada obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.

Grad Daruvar – nacionalna struktura stanovništva

NACIONALNA MANJINA BROJ PRIPADNIKA UDJEL U STANOVNIŠTVU GRADA DARUVARA (%)
Albanci 24 0,24
Austrijanci
Bošnjaci 26 0,26
Bugari 1 0,01
Crnogorci 9 0,09
Česi 2.114 20,92
Mađari 108 1,07
Makedonci 10 0,10
Nijemci 19 0,19
Poljaci 2 0,02
Romi 9 0,09
Rumunji
Rusi 5 0,05
Rusini 2 o,02
Slovaci 4 0,04
Slovenci 11 0,11
Srbi 986 9,76
Talijani 27 0,27
Turci 1 0,01
Ukrajinci 2 0,02
Vlasi
Židovi 3 0,03

 

Vijeća i predstavnici

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina određeno je da u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, odnosno u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, pripadnici svake takove nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine.

U slučaju kada nije ispunjen navedeni uvjet za izbor vijeća nacionalne manjine, a na području lokalne samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, za područje ovakve jedinice samouprave bira se predstavnik nacionalnih manjina.

Vijeće ima 15 članova. Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine. Kandidate za članove mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili, najmanje, 50 pripadnika nacionalne manjine s područja grada Daruvara.

 

Ovlasti i financiranje

Položaj i ovlasti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Daruvara propisani su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) i Statutom Grada Daruvara (Službeni glasnik Grada Daruvara br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09. i 13/09.)

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u gradu Daruvaru, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika osiguravaju se u Proračunu Grada Daruvara.

 

Ovlasti i financiranje

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Daruvara, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova za njihove potrebe, te troškove naknade članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina planirana su u Proračunu Grada Daruvara za 2013. u iznosu od 53.000,00 kuna.

 

Vijeće češke nacionalne manjine25.000,00 kn

Vijeće srpske nacionalne manjine25.000,00 kn

Predstavnik mađarske nacionalne manjine3.000,00 kn

Skip to content