U okviru Tajništva Grada obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.

Grad Daruvar – nacionalna struktura stanovništva

U vrijeme popisa stanovništva 2011. na području Grada Daruvara živjelo je 4.237 pripadnika nacionalnih manjina koji su činili 36,42 % ukupnoga broja stalnih stanovnika Grada. Broj pripadnika pojedinih nacionalnih manjina iznosio je:

Untitled

Vijeća i predstavnici
Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina određeno je da u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, odnosno u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, pripadnici svake takove nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine.

U slučaju kada nije ispunjen navedeni uvjet za izbor vijeća nacionalne manjine, a na području lokalne samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, za područje ovakve jedinice samouprave bira se predstavnik nacionalnih manjina.

Vijeće ima 15 članova. Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine. Kandidate za članove mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili, najmanje, 50 pripadnika nacionalne manjine s područja grada Daruvara

Ovlasti i financiranje
Položaj i ovlasti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Daruvara propisani su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) i Statutom Grada Daruvara (Službeni glasnik Grada Daruvara br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09. i 13/09.)

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u gradu Daruvaru, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika osiguravaju se u Proračunu Grada Daruvara.

Financiranje vijeća i predstavnika
Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Daruvara, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova za njihove potrebe, te troškove naknade članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina planirana su u Proračunu Grada Daruvara za 2013. u iznosu od 53.000,00 kuna.

Vijeće češke nacionalne manjine
-25.000,00 kn

Vijeće srpske nacionalne manjine
-25.000,00 kn

Predstavnik mađarske nacionalne manjine
-3.000,00 kn

Skip to content