Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 1/13, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 12/20 – u daljnjem tekstu: Odluka), a u svezi s člankom 23. stavka 3. Zakona o društvenoj poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19), Gradonačelnik Grada Daruvara dana 13. siječnja 2021. godine, objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) na području Grada Daruvara, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) i Odluci.

Planirana lokacija za izgradnju stanova je u Daruvaru, u Ulici 52. samostalnog bataljuna, na građevnoj čestici kč. br. 681/4, oranica Kantari, površine 898 m2, upisana u zk. ul. br. 3265/1 k.o. Daruvar, koja je u vlasništvu Grada Daruvara.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Daruvara imaju građani – državljani Republike Hrvatske, s nespornom prednošću građana Grada Daruvara/ osoba koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Daruvara u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i obrasci pripadajućih izjava, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Daruvara na adresi Trg kralja Tomislava 14 u Daruvaru ili na web stranici Grada Daruvara.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Daruvara ili šalje preporučenom poštom do zaključno 12. ožujka 2021. godine.

Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti na telefon 043/ 633 323 radnim danom od 7 do 15 sati.

U prilogu ovog teksta nalaze se Javni poziv i pripadajući obrasci.

 

DOKUMENTI:

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara

Obrazac 1 – Zahtjev za kupnju stana

Obrazac 2 – Izjava o vlasništvu stana ili kuće

Obrazac 3 – Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće

Obrazac 4 – Izjava o stanovanju kod člana obitelji

Obrazac 5 – Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu

Obrazac 6 – Privola za obradu osobnih podataka

Skip to content