Search

Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 1/13, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 12/20 – u daljnjem tekstu: Odluka), a u svezi s člankom 23. stavka 3. Zakona o društvenoj poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19), Gradonačelnik Grada Daruvara dana 13. siječnja 2021. godine, objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) na području Grada Daruvara, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) i Odluci.

Planirana lokacija za izgradnju stanova je u Daruvaru, u Ulici 52. samostalnog bataljuna, na građevnoj čestici kč. br. 681/4, oranica Kantari, površine 898 m2, upisana u zk. ul. br. 3265/1 k.o. Daruvar, koja je u vlasništvu Grada Daruvara.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Daruvara imaju građani – državljani Republike Hrvatske, s nespornom prednošću građana Grada Daruvara/ osoba koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Daruvara u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i obrasci pripadajućih izjava, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Daruvara na adresi Trg kralja Tomislava 14 u Daruvaru ili na web stranici Grada Daruvara.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Daruvara ili šalje preporučenom poštom do zaključno 12. ožujka 2021. godine.

Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti na telefon 043/ 633 323 radnim danom od 7 do 15 sati.

U prilogu ovog teksta nalaze se Javni poziv i pripadajući obrasci.

 

DOKUMENTI:

Odluka o produžetku trajanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara

Obrazac 1 – Zahtjev za kupnju stana

Obrazac 2 – Izjava o vlasništvu stana ili kuće

Obrazac 3 – Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće

Obrazac 4 – Izjava o stanovanju kod člana obitelji

Obrazac 5 – Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu

Obrazac 6 – Privola za obradu osobnih podataka

Skip to content