LAG „Bilogora-Papuk“ koji obuhvaća područje gradova Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Končanica i Dežanovac uspješno je aplicirao na Natječaj za odabir Lokalnih akcijskih grupa u programskom razdoblju 2023-2027. unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.
U prosincu ove godine dobivena je Obavijest o odabiru LAG-a „Bilogora-Papuk“ unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike kojom je LAG-u stavljena na raspolaganje bespovratna potpora u iznosu od 1.822.635,82 Eur za sufinanciranje provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027. Ugovor o sufinanciranju provedbe kojim je učinjen prvi korak u provedbi nove strategije potpisan je takođe u prosincu a idući koraci obuhvaćaju donošenje Internog Pravilnika o odabiru projekata koji će se financirati putem strategije te pripremu natječajne dokumentacije za pojedine vrste intervencija definiranih u strategiji koja mora biti usklađena sa nacionalnim Leader operativnim pravilima.
LAG je u proteklih godinu dana intenzivno radio na pripremi i izradi Lokalne razvojne strategije(LRS) za područje LAG-a u novom programskom periodu a sve u cilju poticanja gospodarskog razvoja i unaprijeđenja kvalitete života na području LAG-a.
Kroz Lokalnu razvojnu strategiju za programski period 2023.-2027. potiču se aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete života područja LAG-a i to kroz unapređenje i razvoj društvene infrastrukture, poduzetništva i cjeloživotnog učenja. Definirani opći i specifični ciljevi, intervencije i aktivnosti strategije predstavljaju zajednički interes svih interesnih skupina ovoga područja.U svrhu razvoja ovog područja zaključeno je u novoj strategiji da se dostupni izvori moraju bolje i racionalnije koristiti dok se u svrhu zaustavljanja depopulacije mora raditi na programima i aktivnostima za mlade. Razvoj poljoprivredne proizvodnje i prerade uz primjenu novih tehnologija, jačanje poduzetničke klime, očuvanje prirodnog okoliša, kulture i baštine te kontinentalni turizam baziran na lječilišnom i sportskom turizmu su prioriteti na koje se treba fokusirati i koji će pružiti najbolju ekonomsku, socijalnu i cjelokupnu kvalitetu života stanovništvu ove regije.
Tijekom izrade strategije formirana je nova Vizija područja LAG-a: LAG Bilogora-Papuk je tehnološki napredno ruralno područje, konkurentne, učinkovite i održive poljoprivredne proizvodnje, aktivne lokalne zajednice i kvalitetno educiranog stanovništva sa razvijenim i dostupnim sustavom javnih usluga.
U narednom periodu LAG planira provoditi ukupno 4 intervencije kroz koje će podijeliti korisnicima sa područja LAG-a ukupno 1.257.618,71 Eur. Od ukupno osigurane bespovratne potpore za novi programski period za razvoj ruralnog gospodarstva će, sukladno strategiji koja je odobrena od strane Upravljačkog tijela, na raspolaganju biti ukupno 583.243,46 Eur i to kroz dvije vrste intervencija opisanih u strategiji , dok će za razvoj lokalne infrastrukture i unaprijeđenje kvalitete života stanovništva na području LAG biti raspoloživo 601.469,82 Eur. Za novi programski period planirana je i nova vrsta intervencije „Potpora znanstveno-istraživačkom radu i konceptu pametnih sela“ koja je namijenjena prvenstveno školama sa područja LAG-a, a za koju će na raspolaganju biti 72.905,43 Eur. Preostala sredstva bespovratne potpore se, sukladno odobrenoj strategiji, odnose na aktivnosti LAG-a u novom programskom periodu, pripremu i objavu LAG natječaja te provedbu partnerskih projekata sa drugim LAG-ovima.
Osnivači LAG-a „Bilogora-Papuk“, jedinice lokalne samuoprave regije LAG-a, gospodarstvenici i predstavnici udruga prepoznali su ideju LEADER-a i LAG-ova kao mogućnost da se za područje regije osiguraju dodatna sredstva za razvoj gospodarstva i unaprijeđenje kvalitete života na području LAG-a te su pokrenuli inicijativu izrade strategija za područje LAG-a i provedbu LEADER projekata.
U proteklom je periodu LAG „Bilogora-Papuk“ kroz provedbu Lokalne razvojne strategije za programski period 2014.-2020. osigurao bespovratnu potporu u iznosu od 606.799,87 Eura za provedbu 39 projekata u gospodarstvu i bespovratnu potporu u iznosu od 565.794,53 Eura za provedbu 16 projekata za unaprijeđenje kvalitete života na području LAG-a. Vjerujemo da je LAG, shodno mogućnostima koje su mu bile na raspolaganju, ipak na taj način dao određeni doprinos razvoju područja te potaknuo ostanak mladih na ovom području izrazito pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju.
LAG „Bilogora-Papuk“ nastavlja predano sa svojim radom i u novom programskom periodu sukladno Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike i Lokalnoj razvojnoj strategiji. Vjerujemo kako će potpora ostvarena za novi programski period doprinijeti dodatnom razvoju našeg područja. Veselimo se svim budućim projektima, inicijativama i suradnjama te se nadamo da kroz aktivnosti koje provodimo doprinosimo da područje LAG-a postane „Regija izazova i mogućnosti, poželjno za život, rad i posjećivanje“