Danas je s početkom u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Gradske uprave Daruvar održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara na kojoj se razmatralo o Prijedlogu Polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 1.1. do 30. 6. 2022., zatim o Prijedlogu Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2022. godinu, Prijedlogu Odluka o izmjenama pojedinih Povjerenstava, Prijedlogu Odluke o Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Daruvara – Revizija I i Prijedlogu Odluke o pristupanju Grada Daruvara Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.
Sve točke Dnevnog reda usvojene su jednoglasno, osim Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2022. godinu koja je usvojena većinom glasova.