Danas je u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara održana 2. sjednica Gradskog vijeća s početkom u 14h.
Dnevni red bio je slijedeći: Aktualni sat, Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara – prijedlog Zaključka usvajanju Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice od 15. 06. 2021. g., Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Daruvara za 2021.
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa javnih potreba u kulturi za 2021. g
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2021. g.
Prijedlog Odluke II. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog programa za 2021. g.
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2021. g
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. , Prijedlog Odluke o kratkoročnom kunskom kreditu – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu, Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu, Izvješće o korištenju proračunske pričuve u travnju 2021. g., Izbor i imenovanje radnih tijela Gradskog vijeća Grada Daruvara:
– Povjerenstvo za Statut i Poslovnik
– Povjerenstvo za Proračun i financije
– Povjerenstvo za Mjesnu samoupravu
– Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
– Povjerenstvo za predstavke i žalba
-Povjerenstvo za odnose s nacionalnim manjinama
– Gradski savjet za uređenje prostora Grada Daruvara – stručni tim
– Komisija za gospodarenje zelenim površinama Grada Daruvara
– Komisija za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Daruvara
– Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Daruvara
– Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara za VIII. saziv u 2021. g. , Prijedlog Odluke o nakandi za rad predjednika/ce i članova/ica Gradskog vijeća Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Daruvar, Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Prijedlog Odluke o suglasnosti za parcelaciju kč. br. 350/1 k. o. Daruvar.
Sve točke dnevnog reda su usvojena.