Dana, 18. lipnja 2019. godine s početkom u 17,00h u Velikoj vijećnici uprave Grada Daruvara održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara.

Točke Dnevnog reda bile su:

Aktualni sat, Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara – zaključak, Izvješće Mandatnog povjerenstva povodom smrti vijećnika – prisega novog vijećnika/ce, Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2018. g. i Odluke o izvršenju programa: Prijedlog Odluke o izvršenju Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2018. g., Prijedlog Odluke o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2018. g., Prijedlog Odluke o izvršenju programa javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2018. g.,Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g., Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.,Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.,Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g., Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Daruvara za 2018. g., Izvješće gradskih tvrtki o radu i financijskom poslovanju u 2018. g.- DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar, TVP „Aquae Balissae“ d.o.o. Daruvar, GRADSKA TRŽNICA d.o.o. DARUVAR, GRADSKO STAMBENO d.o.o. DARUVAR, Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina od Sestara Milosrdnica – Samostanski prilaz, Prijedlog Odluke o prodaji stana E-1 u zgradi P. Zrinskog 4 d, Daruvar, Prijedlog Odluke o sufinanciranju šumske ceste Vranjevina Petrov vrh, Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva na RH – zgrada Porezne uprave – kč. br. 881 k. o. Daruvar, Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o komunalnom redu, Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u „Poduzetničkoj zoni – DALIT“, Prijedlog Odluke o skidanju statusa javnog dobra s nekretnine kč.br. 325/58 u k. o. Daruvar u svrhu prodaje novoformirane nekretnine, Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Daruvara za 2019., Prijedlog donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Daruvara za 2019. godinu, Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Daruvara za 2018. godinu, Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za 2018. g., Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Daruvara, Prijedlog II. izmjena Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara za razdoblje od 2017. – 2020. godine, Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice i 1. potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i 1. potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara i Pitanja i prijedlozi.

Točke dnevnog reda, osim točke Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i 1. potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara su usvojene.