Danas je u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara, održana 23. sjednica Gradskog vijeća.

Točke Dnevnog reda bile su : Aktualni sat, Usvajanje zapisnika s 21. i 22. sjednice Gradskog vijeća, Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o javnim potrebama u kulturi Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o financiranju socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Proračuna Grada Daruvara za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022.g., Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g., Prijedlog Programa javnih potreba sporta Grada Daruvara za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g., Prijedlog Odluke o financiranju socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g., Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2020. g., Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. g., Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g., Prijedlog Odluke o utrošku sredstava od legalizacije, Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2020. g., Prijedlog Odluke o subvencijama, Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate pariranja te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranja vozila, Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara za kupovinu terenskog vozila za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme, Prijedlog Odluke o Planu djelovanja Grada Daruvara u području prigodnih nepogoda za 2020. g., Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kč. Br. 1294 u k. o. Daruvar – stambena kuća u Daruvaru, P. Preradovića 38, Prijedlog Odluke o korištenju reciklažnog dvorišta Grada Daruvara od strane susjednih općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač, Prijedlog Odluke o prijenosu prava upravljanja teniskim terenima, objektima i opremom kč. Br. 1624 i 1625 k. o. Daruvar na Gradsku tržnicu Daruvar d.o.o. , Prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni i postupku zakupa građevinskog zemljišta i objekata u Poduzetničkoj zoni „Zapad II“, pitanja i prijedlozi.

Sve točke Dnevnog reda su usvojene.

Skip to content