Dana, 04. veljače 2019. godine s početkom u 17,00h u Velikoj vijećnici uprave Grada Daruvara održana je 16. sjednica Gradskog vijeća.

Točke Dnevnog reda bile su; Usvajanje zapisnika s 14. I 15. sjednice, Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Grada Daruvara u 2019.g., Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinicu u kampu za područje Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o IV. Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Daruvara te Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u dijelu kruga bivšeg Dalit-a -kč. br. 2269/1, 2243/1, 22741/1, 2275/1 i 2277/1 u k.o. Daruvar.

Sve točke Dnevnog reda su usvojene.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.