U Velikoj vijećnici Gradske uprave, 26. travnja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara. Predsjednica Gradskog vijeća Snježana Sabo pozdravila je prisutne, utvrdila da postoji kvorum te dala na usvajanje Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Nakon postavljanja pitanja na Aktualnom satu i usvajanja zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 27. ožujka uslijedila je točka 3. kojom je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu.

U nastavku sjednice usvojeni su sljedeći akti: Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Daruvara za 2017. g., Odluka o kupnji nekretnina tvrtke „DALIT – CORP“ d.d. u stečaju Daruvar, Odluka o prodaji nekretnina Grada Daruvara u Malom Lošinju, Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine „Planinarski dom“ na Petrovom vrhu u korist Grada Daruvara, Odluka o kratkoročnom kunskom kreditu, Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. g., Odluka o dodjeli koncesije za održavanje javne rasvjete na području Grada Daruvara, Odluka o I. izmjenama i dopunama DPU „Gradsko groblje“, procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Daruvara i Pravilnik o zaštiti od požara.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.