Search

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka, Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. g., uređuje se zaštita osobnoh podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korštenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boje kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj zbirke osobnih podataka (Grad Daruvar) za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidencije koja sadrži temeljne informacije o zbirci.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Daruvara:

 

Ivana Milek Husak, mag. iur..

Telefon: 043/633-323

Email: ivana.milek@daruvar.hr

 


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Evidencije sljedećih zbirki osobnih podataka koje se vode u Gradu Daruvaru:

 1. Osobni očevidnik službenika i namještenika
 2. Matična knjiga radnika
 3. Evidencija korisnika jednokratne novčane pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta
 4. Evidencija korisnika jednokratne novčane pomoći
 5. Evidencija korisnika naknade za troškove stanovanja
 6. Evidencija korisnika pomoći za podmirenje troškova ogrjeva
 7. Evidencija studentskih i učeničkih stipendija Grada Daruvara
 8. Evidencija o plaćama službenika i namještenika
 9. Evidencija obveznika javnih prihoda Grada Daruvara
 10. Evidencija obveznika vezana za naplatu i prisilnu naplatu javnih prihoda Grada Daruvara
 11. Evidencija o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta
 12. Evidencija o slobodno ugovorenoj i zaštićenoj najamnini gradskih stanova
 13. Evidencija o zakupu gradskih poslovnih prostora

Skip to content